Opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.

17 maja 2012

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw.

Znowelizowany art. 18 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne nakazuje publikowanie informacji w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych. W opublikowanym wczoraj rozporządzeniu wykonawczym do art. 18 ustawy, §19 czytamy:

§ 19. W systemie teleinformatycznym podmiotu realizującego zadania publiczne służące prezentacji zasobów informacji należy zapewnić spełnienie przez ten system wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Oznacza to, że każda strona internetowa, zawierająca informacje publiczne musi spełniać wytyczne standardu WCAG a więc być dostępna dla większości użytkowników.

Podmioty, które już publikują informację publiczną, otrzymały trzy lata na dostosowanie swych stron internetowych do wymagań § 19 rozporządzenia. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 maja 2012 r.

§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Pobierz Rozporządzenie