Powstał poradnik KE dla udzielających zamówień publicznych

10 lutego 2016

Komisja Europejska we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym przygotowała dokument „Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych”. Na szczególną uwagę w tym dokumencie zasługują kwestie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Powstały poradnik m.in. zaleca aby przy realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej specyfikacja istotnych warunków zamówienia sporządzana była „…w taki sposób, aby uwzględniać kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych lub potrzeby wszystkich użytkowników, w przypadku gdy zamówienie przeznaczone jest do użytku osób fizycznych, zarówno ogółu społeczeństwa, jak i personelu instytucji zamawiającej”

Dokument zawiera również „…ostateczną listę kontrolną kluczowych elementów, które często sprawdza się ex post w celu zweryfikowania, czy zamówienie publiczne spełniło minimalne wymogi”. Pod numerem 18 tej listy umieszczony został następujący punkt:

„Czy, w stosownych przypadkach i jeśli to możliwe, w specyfikacjach technicznych uwzględnia się kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych (art. 23 ust.1 dyrektywy 2004/18/WE)”?

Komisja Europejska nie pozostaje obojętna na kwestie dostępności produktów powstających w ramach finansowania ze środków UE. Nieuwzględnienie kwestii dostępności przy realizacji projektów może stać się podstawą do nieuznania kwalifikowalności wydatków poniesionych w trakcie realizacji projektu.

Całość dokumentu

W Polsce strażnikiem wspomnianych założeń jest Ministerstwo Rozwoju, które przygotowało dokument o nazwie: „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020”