Zapytanie ofertowe na prace badawcze i rozwojowe w ramach Projektu „Rozwój zdolności echolokacji osób z dysfunkcją wzrok poprzez grę wykorzystującą dźwięki binauralne”

17 marca 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności wraz z opisem przedmiotu zamówienia i załącznikami do zamówienia, realizowanego zgodnie z zapisami rozdziału 6.5. Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków … Czytaj cały artykuł „Zapytanie ofertowe na prace badawcze i rozwojowe w ramach Projektu „Rozwój zdolności echolokacji osób z dysfunkcją wzrok poprzez grę wykorzystującą dźwięki binauralne””

logo uni

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności wraz z opisem przedmiotu zamówienia
i załącznikami do zamówienia, realizowanego zgodnie z zapisami rozdziału 6.5. Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” na prace badawcze i rozwojowe w ramach Projektu  „Rozwój zdolności echolokacji osób z dysfunkcją wzrok poprzez grę wykorzystującą dźwięki binauralne”, realizowanego w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POIR.01.02.00-00-0137/16 (dalej „Projekt”) przez Utilitię Sp. z o.o.

Celem Projektu jest powstanie narzędzia umożliwiającego rozwój zdolności echolokacji u osób z dysfunkcją wzroku. Wykształcenie tej umiejętności pozwala osobom niewidomym i słabowidzącym na większą niezależność, pewność w poruszaniu się oraz poprawę funkcjonowania w życiu codziennym.

 

Zapytanie_kierownictwo_naukowe_NCBiR_ EchoVis

 

Nr postępowania: 1/ZK/POIR1.2/UTI/2017, data: 17.03.2017 r.

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ODDZIAŁ W KRAKOWIE

Utilitia Sp. z o.o.                                                                           Utilitia Sp. z o.o.
32-091 Michałowice, ul. Jana Pawła II 64                                    31-261 Kraków, ul. Wybickiego 3A
Adres strony internetowej: http://serwer1353629.home.pl/autoinstalator/wordpress30

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wykonanie usługi kierownictwa naukowego nad projektem, nadzór naukowy oraz realizacja badawczych pakietów roboczych, w związku z realizacją Projektu (w przewidywanym okresie od 01.04.2017 r. do 29.02.2020 r.)

 

 1. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Kod CPV

73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

73430000-5 – Testy i ocena

 

 1. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY

Wykonawca będzie odpowiedzialny za nadzór naukowy oraz przygotowanie i przeprowadzenie badań w ramach Projektu, tj.:

 1. Prowadzenie nadzoru naukowego nad realizacją Projektu: poszczególnych badawczych pakietów roboczych;
 2. Opracowanie badań oraz przygotowanie harmonogramu testów – we współpracy z pozostałym personelem Projektu;
 3. Dobór grup testowych- we współpracy z pozostałym personelem Projektu;
 4. Zaplanowanie i przygotowanie środowiska testowego;
 5. Przeprowadzenie badań, nadzór naukowy – we współpracy z pozostałym personelem Projektu;
 6. Sporządzenie zapisów audio dla testów porównawczych;
 7. Wsparcie merytoryczne dla pozostałego personel Projektu;
 8. Analiza i opracowanie wyników;

 

 1. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w Projekcie wzorami i terminowe przekazywanie jej Zamawiającemu;
 2. Wymianę informacji, doświadczeń i ścisłą współpracę z personelem Projektu.

Kierownik naukowy będzie ponosić odpowiedzialność za prace badawcze oraz naukowy nadzór nad realizacją Projektu.

Usługa obejmuje 340 godzin w okresie 01.04.2017-01.09.2018.

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia liczby godzin do 10% w okresie od 01.04.2017 r.-29.02.2020 r. zgodnie z zapisami sekcji 6.5.2 Zasada konkurencyjności „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” pkt. 17 lit. e.

 1. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO
 2. Współpraca w zakresie rekrutacji Uczestników/-czek.
 3. Współpraca w zakresie przeprowadzenia testów.
 4. Zapewnienie ścisłej współpracy z pozostałym personelem Projektu.
 5. Obsługa organizacyjno-księgowa prowadzonego Projektu.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 2. Okres wykonania usługi: od 01.04.2017 roku do 29.02.2020 roku.
 3. Zamawiający przewiduje wykonanie zamówienia na terenie Krakowa oraz Łodzi. W szczególnych przypadkach, spowodowanych np. miejscem zamieszkania uczestników, Zamawiający przewiduje realizację części usługi poza terenem Krakowa oraz Łodzi.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 2. Wykonawca powinien spełnić, następujące łączne warunki:
 3. Wykształcenie wyższe;
 4. Doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie technologii dla osób niewidomych;
 5. Doświadczenie w pełnieniu roli kierownika naukowego badań;
 6. Doświadczenie w pracy naukowo-badawczej;
 7. Doświadczenie w pracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi;
 8. Gotowość do objęcia nadzoru naukowego nad przebiegiem Projektu.

 

 1. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi
w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena formalna spełnienia przedstawionych w pkt. 1 i 2 warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia/nie spełnia”. Zleceniobiorca, który nie spełni któregokolwiek z warunków, zostanie odrzucony w postępowaniu.

 1. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
  Zamawiający w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
 2. Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (dla warunku 2 w pkt. 7 zapytania) zgodnie ze wzorem z załącznika nr 2;
 3. Dla kierownika naukowego Projektu, który będzie realizował Zamówienie:
 4. CV kierownika naukowego (dla warunków 1 lit. a-e w pkt. 7 zapytania), zgodnie ze wzorem z załącznika nr 3,
 5. deklaracji kierownika naukowego gotowości podjęcia nadzoru naukowego nad Projektem (dla warunku 1 lit. f) w pkt. 7 zapytania) zgodnie ze wzorem z załącznika nr 4.
 6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 7. Wymagania podstawowe:
  1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTOWY- wycena przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).
  2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty .
  3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 8. Cena:
  Cena przedstawiona w ofercie (cena jednej godziny zegarowej realizacji usług) powinna przedstawiać pełny koszt dla Zamawiającego.

W szczególności w przypadku:

 1. podatników VAT cena powinna zawierać podatek VAT (jeśli dotyczy),
 2. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem społecznym, emerytalnym i zdrowotnym, w tym w części leżącej po stronie Zamawiającego (jeśli dotyczy).
 3. Forma oferty:
  1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
  2. Dopuszczalne formy to forma pisemna i forma elektroniczna.
  3. W przypadku formy elektronicznej należy pocztą elektroniczną przesłać skan wypełnionej
   i podpisanej oferty, w tym załączników – maksymalna wielkość jednego emaila nie powinna przekraczać 10MB.
  4. Kompletna oferta musi zawierać:
 4. Formularz ofertowy (załącznik nr 1).
 5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2).
 6. CV kierownika naukowego realizującego usługę prace badawcze oraz nadzór naukowy nad Projektem
 7. zaświadczeń potwierdzających gotowość o objęcia nadzoru naukowego nad przebiegiem Projektu (załącznik nr 4).

Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł
w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

 1. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

PLN
OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Anna Mazur tel. 12 629 85 14, kom. 663 000 039.

Informacje są udzielane w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

 

 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej lub złożyć
w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego do dnia 24 marca 2017 r. włącznie, z zastrzeżeniem, iż w przypadku ofert składanych za pośrednictwem operatorów pocztowych decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Oferty należy składać:

 • w formie elektronicznej – na adres email biuro@serwer1353629.home.pl
 • osobiście lub za pośrednictwem poczty: Utilitia Sp. z o.o., ul. Wybickiego 3A, 31-261 Kraków.

 

W przypadku ofert pisemnych (składanych osobiście bądź za pośrednictwem operatora pocztowego) będą one przyjmowane w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Zaleca się, by oferty opatrzyć nagłówkiem „Oferta na kierownika naukowego” odpowiednio w tytule maila (forma elektroniczna) lub na kopercie (forma pisemna).

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY
 2. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone (tj. spełniające wymogi formalne oraz warunki udziału w postępowaniu).
 3. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium

w ocenie ofert

1. Cena jednej godziny zegarowej usługi 40% (40 pkt maks.)
2. Doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie technologii dla osób niewidomych 30% (30 pkt maks.)
3. Doświadczenie w pracy naukowo-badawczej 30% (30 pkt maks.)
 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów oraz przedłożenia oryginałów dokumentów poświadczających wymagane doświadczenie, których kserokopie zostały załączone do oferty.

 

 1. SPOSÓB OCENY OFERT

Zamawiający wybierze oferty, które uzyskają największą liczbę punktów.

Sposób oceny ofert:

 1. Punkty za kryterium „Cena jednej godziny zegarowej usługi” zostaną obliczone według następującego kryterium:

 

cena oferty najtańszej          

                            cena oferty badanej       x40

 

 

 1. Punkty za kryterium „Doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie technologii dla osób niewidomych” zostaną obliczone według następującego kryterium:

 

1-2 lat doświadczenia – 10 pkt

3-4 lat doświadczenia – 14 pkt

5-6 lat – 18 pkt

7-8 lat – 22 pkt

Powyżej 8 lat – 30 pkt

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie szczegółowych informacji zawartych w CV.

 1. Punkty za kryterium „Doświadczenie w pracy naukowo-badawczej” zostaną obliczone według następującego kryterium:

1-2 lat doświadczenia – 10 pkt

3-4 lat doświadczenia – 14 pkt

5-6 lat – 18 pkt

7-8 lat – 22 pkt

Powyżej 8 lat – 30 pkt

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie szczegółowych informacji zawartych w CV.

 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY (OFERT) W CELU ZAWARCIA UMOWY

Zamawiający niezwłocznie powiadomi Oferentów o wyborze oferty i przystąpi do podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą.

W szczególności w umowie znajdą się zapisy dotyczące:

 1. obowiązku poddania się przez Wykonawcę kontroli ze strony Zamawiającego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub innych organów kontrolnych,
 2. okoliczności obniżenia lub całkowitego pozbawienia wynagrodzenia za niewłaściwe wykonanie lub zaprzestanie wykonywania umowy.

Przyjęcie niniejszych postanowień stanowi istotny warunek przyjęcia oferty.

W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferent pozostaje związany ofertą do 28 kwietnia 2017 r.

 1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
w całości lub w części. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowania ofert ani innych kosztów związanych ze złożeniem ofert, poniesionych przez Oferentów.

 1. FINANSOWANIE

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 1. UWAGI KOŃCOWE

Z możliwości realizacji zamówienia są wyłączone podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,
a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zapytanie ofertowe może ulec modyfikacji. Jego najbardziej aktualna wersja znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: http://serwer1353629.home.pl/autoinstalator/wordpress30.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:

 • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – wycena przedmiotu zamówienia.
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
 • Załącznik nr 3 – Wzór CV kierownika naukowego.
 • Załącznik nr 4 – Wzór deklaracji kierownika naukowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego numer 1/ZK/POIR1.2/UTI/2017

 

Oferent:

Nazwa / imię i nazwisko …………………………………..…

Adres …………………………………………………………….

Nr telefonu ……………………………………………………

e-mail ………….……………………………………………….

Nr KRS / CEIDG / PESEL ……..……………………………

 

Formularz ofertowy – wycena przedmiotu zamówienia

Dotyczący:

zamówienia na usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze oraz Testy i ocenę (CPV 73000000-2 – 73430000-5 ) polegającego na wykonaniu usługi kierownictwa naukowego nad projektem oraz realizacji badawczych pakietów roboczych, w związku z realizacją Projektu „Rozwój zdolności echolokacji osób z dysfunkcją wzrok poprzez grę wykorzystującą dźwięki binauralne”, realizowanego w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POIR.01.02.00-00-0137/16 (dalej „Projekt”) przez Utilitię Sp. z o.o., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 1/ZK/POIR1.2/UTI/2017, składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym:

Cena jednej godziny zegarowej realizacji usługi:  ..…… zł (słownie zł: ………………………………)

 

Powyższa cena przedstawia pełny koszt dla Zamawiającego (w tym zgodnie z pkt. 9 lit. b Zapytania ofertowego).

 

Oświadczam, że:

 1. Zaproponowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
 2. Zapoznałem/-am/-liśmy się z zapytaniem ofertowym, w tym z załącznikami, oraz przyjmuję/‑emy bez zastrzeżeń wymagania w nich zawarte.
 3. Spełniam/-y wszystkie warunki udziału w postępowaniu (w tym dotyczące wykształcenia i doświadczenia kierownika).
 4. W przypadku wyboru mojej/-naszej oferty zobowiązuję/-emy się do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 5. Zapoznałem/-am/-liśmy się z zapytaniem ofertowym oraz uzyskałem/-am/-liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.
 6. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe.

 

 

 

 

…………………………………                                 …………………………………

(miejscowość i data)                                                             (podpis)

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego numer 1/ZK/POIR1.2/UTI/2017

 

…………………, dnia ………………

 

Dane teleadresowe Wykonawcy:

Nazwa / imię i nazwisko …………………………………..…

Adres …………………………………………………………….

Nr telefonu ……………………………………………………

e-mail ………….……………………………………………….

Nr KRS / CEIDG / PESEL ……..……………………………

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/ZK/POIR1.2/UTI/2017 (numer CPV 73000000-2 – 73430000-5) w ramach Projektu  „Rozwój zdolności echolokacji osób z dysfunkcją wzrok poprzez grę wykorzystującą dźwięki binauralne”, realizowanego w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POIR.01.02.00-00-0137/16 (dalej „Projekt”) przez Utilitię Sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja/my

…………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam/-y, że Wykonawca jest / nie jest* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

…………………… , dnia ………………     .………………………………………………..

podpis Wykonawcy

* Niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego numer 1/ZK/POIR1.2/UTI/2017

 

CV KIEROWNIKA NAUKOWEGO

Imię i nazwisko…………………………………..…

Adres………………………………………………….

Nr telefonu …………………………………………

e-mail ……………………………………………….

Nr PESEL ………………………………………….

 

Doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 7 ppkt. a) – e)  Zapytania ofertowego (w razie potrzeby można powielić wiersze tabeli):

 

Numer spełnianego warunku

(np. b, c)

Data (od do)
(mm.rrrr)
Miejscowość Podmiot (firma, uczelnia itp.) Stanowisko
Opis obowiązków
Numer spełnianego warunku

(np. b, c)

Data (od do)
(mm.rrrr)
Miejscowość Podmiot (firma, uczelnia itp.) Stanowisko
Opis obowiązków
Numer spełnianego warunku

(np. b, c)

Data (od do)
(mm.rrrr)
Miejscowość Podmiot (firma, uczelnia itp.) Stanowisko
Opis obowiązków
Numer spełnianego warunku

(np. b, c)

Data (od do)
(mm.rrrr)
Miejscowość Podmiot (firma, uczelnia itp.) Stanowisko
Opis obowiązków
Numer spełnianego warunku

(np. b, c)

Data (od do)
(mm.rrrr)
Miejscowość Podmiot (firma, uczelnia itp.) Stanowisko
Opis obowiązków

 

Ukończone kursy i szkolenia: ………………………….……………………………………………

Informacje dodatkowe: .……………………………….……………..………………………………

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

 

 

 

 

…………………………………                            …………………………………

(miejscowość i data)                                                     (podpis)

 

 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego numer 1/ZK/POIR1.2/UTI/2017

Imię i nazwisko…………………………………..…

Adres………………………………………………….

Nr telefonu …………………………………………

e-mail ……………………………………………….

Nr PESEL ………………………………………….

 

DEKLARACJA KIEROWNIKA NAUKOWEGO

 

Niniejszym deklaruję gotowość  do objęcia nadzoru naukowego nad przebiegiem  Projektu „Rozwój zdolności echolokacji osób z dysfunkcją wzrok poprzez grę wykorzystującą dźwięki binauralne”, realizowanego w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POIR.01.02.00-00-0137/16 (dalej „Projekt”) przez Utilitię Sp. z o.o.

 

 

 

…………………………………                            …………………………………

(miejscowość i data)                                                     (podpis)

 

 

 

Logo Funduszy Europejskich
Logo Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój