Utilitia firmą wystawiającą certyfikaty dostępności

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zawiera przepisy, wspierające dostępność nie tylko w podmiotach publicznych. Przewidziano w niej także nowy mechanizm certyfikacji dostępności, o którym mowa w art. 15 ustawy.

Został on stworzony z myślą o przedsiębiorcach oraz organizacjach pozarządowych, ubiegających się o potwierdzenie, że ich działalność, siedziba, produkty oraz usługi spełniają wymagania określone w art. 6 ustawy, czyli te, dotyczące dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Utilitia Sp. z o.o. posiada uprawnienia, aby taki certyfikat wystawić.

Korzyści

Certyfikat dostępności jest prestiżowym dokumentem, wyróżniającym podmiot, który go posiada, na tle innych obiektów, firm, stron internetowych czy produktów. Potwierdza on, że certyfikowany podmiot jest gotowy na obsługę użytkowników ze zróżnicowanymi potrzebami, a także, że każdy użytkownik znajdzie w certyfikowanym podmiocie podstawowe udogodnienia, a jeśli któregoś zabraknie – problem zostanie rozwiązany z najwyższą dbałością o klienta.

Posiadanie przez podmiot certyfikatu dostępności potwierdza także, że jest on odpowiedzialny społecznie i świadomy obustronnych korzyści, jakie daje wdrożenie uniwersalnych rozwiązań kierowanych do klientów z różnymi potrzebami.

Co więcej, posiadacz certyfikatu dostępności ma większe szanse w pozyskaniu zamówień od sektora publicznego, ponieważ umowy zawierane z jednostkami publicznymi cechują wysokie wymagania w kwestii dostępności. Certyfikat automatycznie potwierdza ich spełnienie.

Dodatkową zaletą posiadania certyfikatu dostępności jest możliwość obniżenia przez certyfikowany podmiot składki ponoszonej przez pracodawców na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 5%.

Jednostka certyfikująca

Aby nadać certyfikatom najwyższą rangę, zadbano o zapewnienie bardzo wysokich standardów przy udzielaniu prawa do certyfikowania. Podmioty, posiadające uprawnienia certyfikujące, muszą spełniać szereg wymagań, w tym:

 • dysponować kadrą posiadającą udokumentowane, co najmniej pięcioletnie wykształcenie oraz doświadczenie w przeprowadzaniu audytów i prowadzeniu szkoleń z zakresu:
  • dostępności architektonicznej lub uniwersalnego projektowania,
  • dostępności cyfrowej,
  • dostępności informacyjno-komunikacyjnej;
 • w skład kadry podmiotu certyfikującego musi wchodzić:
  • osoba poruszająca się na wózku,
  • osoba z niepełnosprawnością wzroku,
  • osoba z niepełnosprawnością słuchu;
 • podmiot certyfikujący musi posiadać wymagany potencjał techniczny i organizacyjny.

To tylko niektóre z szeregu wymagań Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, jakie musi spełnić podmiot certyfikujący.

Utilitia przeszła drogę do zyskania statusu instytucji certyfikującej, przy czym spełnienie powyższych wymogów nie było dla naszego zespołu szczególnym wyzwaniem. Od wielu lat bowiem dbamy o jakość, wszechstronność i uniwersalność przeprowadzanych przez nas audytów.

Jak uzyskać certyfikat dostępności?

Proces certyfikacji zaczyna się od złożenia wniosku. Następnie, wspólnie z podmiotem ubiegającym się o certyfikat, przechodzimy przez następujące etapy:

 • zawarcie umowy między podmiotem dokonującym certyfikacji a podmiotem ubiegającym się o certyfikat, w tym ustalenie opłaty certyfikacyjnej (zgodnie z art. 22, ust. 3 ustawy o zapewnianiu dostępności),
 • sporządzenie raportu z audytu weryfikującego spełnienie minimalnych wymagań określonych w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności,
 • sformułowanie dla podmiotu podlegającego certyfikacji szczegółowych zaleceń w zakresie poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • po pozytywnej weryfikacji wydanie Certyfikatu Dostępności.

Wydany certyfikat zachowuje ważność przez 4 lata od daty wystawienia.

UWAGA!
Ponieważ przewidziany Ustawą czas na certyfikację liczy się od momentu złożenia Wniosku O Certyfikację, uprzejmie prosimy o kontakt jeszcze przed złożeniem przez Państwa Wniosku. Dzięki temu kwestie związane ze szczegółami zapisów umowy, zakresem badania, czy wysokością kosztu certyfikacji będziemy mogli ustalić bez presji czasu.