Szkolenia

Posiadamy wieloletnie doświadczenie szkoleniowe w dziedzinie szeroko rozumianej dostępności oraz zwiększania świadomości dotyczącej osób z niepełnosprawnościami. Program szkoleń dobierany jest indywidualnie, ze względu na specyficzne potrzeby klienta. Koszt szkoleń obliczany jest w zależności od miejsca przeprowadzenia szkolenia, liczby uczestników oraz liczby instruktorów prowadzących.

Szkolenia nasze kierujemy do:

 • Przedstawicieli administracji publicznej
 • Urzędników samorządowych
 • Koordynatorów dostępności
 • Pracowników Organizacji Pozarządowych
 • Pracowników sektora bankowego
 • Pracowników transportu publicznego
 • Twórców i administratorów stron internetowych
 • Pracowników działów IT
 • Pracowników szkół i uczelni wyższych
 • Pracowników branży turystycznej i gastronomicznej

Tematyka szkoleń

Dostępność cyfrowa

Polskie prawo gwarantuje użytkownikom dostępność cyfrową stron internetowych, aplikacji mobilnych, dokumentów i multimediów elektronicznych Jednostek Administracji Publicznej, podmiotów realizujących zadania publiczne, np. szkół, placówek kultury, czy organizacji pozarządowych, oraz współpracujących z nimi podmiotów komercyjnych. Oferujemy Państwu cały szereg szkoleń z obszaru dostępności cyfrowej, z których uczestnicy dowiedzą się jakie przepisy obligują do zapewnienia dostępności cyfrowej, kto im podlega, w jakim zakresie oraz jak je skutecznie wprowadzić w życie. Dowiedzą się: czym jest dostępność informacji, kogo dotyka brak dostępności cyfrowej, jak tworzyć i zamawiać dostępne serwisy internetowe oraz aplikacje mobilne, a także jak skutecznie korzystać z narzędzi do samodzielnej kontroli dostępności cyfrowej stron internetowych, aplikacji mobilnych, dokumentów i multimediów elektronicznych. Przede wszystkim prezentujemy korzyści płynące z zapewnienia dostępności cyfrowej tworzonych produktów i oferowanych usług.

Wśród prowadzonych przez nas szkoleń znajdą Państwo m.in.:

 • Szkolenie z tworzenia dostępnych dokumentów elektronicznych w aplikacjach MS Word, PowerPoint, Excel;
 • Szkolenie z tworzenia dostępnych dokumentów PDF w aplikacjach Adobe Pro oraz InDesign;
 • Szkolenie z tworzenia dostępnych cyfrowo interaktywnych formularzy w formacie PDF;
 • Szkolenie z tworzenia i publikowania tekstów alternatywnych w różnych mediach społecznościowych;
 • Szkolenia z tworzenia napisów do nagrań audio-video;
 • Szkolenie z tworzenia Deklaracji Dostępności;
 • Szkolenie z dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych;
 • Szkolenie z audytowania serwisów internetowych;
 • Szkolenie z audytowania aplikacji mobilnych.

Przed każdym szkoleniem przeprowadzamy wywiad z Klientem, diagnozując jego potrzeby. W ten sposób indywidualnie dopasowujemy program, formę oraz czas trwania szkolenia, w zależności od potrzeb kładąc nacisk na kwestie prawne, praktyczną stronę tworzenia dostępnych dokumentów, czy też prawidłową implementację kryteriów sukcesu międzynarodowego standardu WCAG 2.1.

Dostępność placówek edukacyjnych

Prezentujemy w jaki sposób technicznie oraz administracyjnie dostosować szkoły i uczelnie wyższe do potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Prezentujemy dobre praktyki i skuteczne rozwiązania zebrane podczas wieloletniej współpracy z uczelniami wyższymi. Na szkoleniu przedstawimy skąd i jak pozyskuje się dotacje na dostosowanie placówek i systemu nauczania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność branży turystycznej, transportowej i gastronomicznej

Wiele hoteli, dworców, lotnisk, restauracji i biur podróży nie zdaje sobie sprawy, jak dużą grupą potencjalnych klientów mogą być dla nich osoby z niepełnosprawnościami. Na szkoleniu prezentujemy w jaki sposób profesjonalnie obsłużyć klienta z różnego typu niepełnosprawnościami, jak się z nim komunikować oraz jak zwiększyć ogólną dostępność oferowanych usług.

Nasz program szkoleń został wypracowany przy międzynarodowej współpracy z partnerami europejskimi, co gwarantuje nie tylko bardzo wysoki standard, ale zapewnia również efekty szkolenia na poziomie oczekiwanym przez zagranicznych klientów z niepełnosprawnościami.

Zwiększanie świadomości dotyczącej niepełnosprawności

Osoby z niepełnosprawnościami mają takie same problemy jak my. Na szkoleniu uświadamiamy, jak funkcjonują osoby z niepełnosprawnościami pomimo swoich ograniczeń. Pokazujemy, dlaczego warto inwestować w ich potencjał i zdolności. To osoby, które kiedyś mogą być Twoimi klientami, pracownikami albo kolegami ze szkolnej ławki Twojego dziecka. Szkolenie skierowane jest zarówno do młodzieży uczącej się, jak i do wszystkich, którzy w swojej pracy spotykają osoby z niepełnosprawnościami.

Komunikacja z Osobami z Niepełnosprawnościami: Skuteczne Metody i Technologie

Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do skutecznego komunikowania się z osobami z niepełnosprawnościami, zwiększając zrozumienie i dostępność informacji dla wszystkich użytkowników. Szkolenie to skupia się na prezentacji zasad efektywnej komunikacji oraz technik przekazu i odbioru komunikatów dostosowanych do różnych rodzajów niepełnosprawności. Podczas szkolenia omówione zostaną typowe wyzwania komunikacyjne, z jakimi można się spotkać w kontekście niepełnosprawności, a także zostaną przedstawione technologiczne narzędzia wspierające skuteczną komunikację. Tematyka szkolenia obejmuje między innymi:

 • Zasady Skutecznej Komunikacji z Osobami z Niepełnosprawnościami;
 • Dostosowanie Przekazu do Różnych Rodzajów Niepełnosprawności;
 • Rozwiązywanie Częstych Problemów Komunikacyjnych;
 • Technologiczne Narzędzia Wsparcia Efektywnej Komunikacji.

Funkcjonowanie Osób z Różnymi Niepełnosprawnościami w Środowisku Akademickim

Szkolenie adresowane jest do pracowników uczelni i innych zainteresowanych, mających do czynienia z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Każde zajęcia w ramach tego szkolenia koncentruje się na konkretnej niepełnosprawności, takiej jak niepełnosprawność wzroku, słuchu czy ruchu. Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania studentów z różnymi niepełnosprawnościami. W trakcie większości zajęć uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach, które pozwolą im lepiej zrozumieć wyzwania związane z daną niepełnosprawnością, a także rozwijać umiejętności wspierania tych studentów. Uczestnicy zapoznają się również z dobrymi praktykami w organizowaniu i prowadzeniu procesu dydaktycznego, w tym indywidualizacji procesu kształcenia, dostosowywania wymagań edukacyjnych i środków dydaktycznych oraz środków wspomagania komunikacji ze studentami z niepełnosprawnościami. Omówione zostaną również metody egzaminowania tych studentów. Celem szkolenia jest podniesienie standardów pracy w procesie kształcenia studentów z niepełnosprawnościami, zmotywowanie do przełamywania barier i lęku przed kontaktem z osobami z niepełnosprawnościami oraz zwalczanie stereotypów związanych z tą grupą społeczną.

Zasady Dostępności w Kształtowaniu Przestrzeni Uczelni wyższych

Szkolenie jest skierowane do pracowników uczelni odpowiedzialnych za planowanie przestrzeni i procesy inwestycyjno-budowlane. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania uniwersalnego. Program szkolenia obejmuje między innymi następujące tematy:

 • Przegląd standardów dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym “Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, “Projektowanie bez barier” wytyczne Fundacji Integracja oraz “Standardy dostępności dla miasta Gdyni” stworzone przez Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej;
 • Praktyczne przykłady rozwiązań z zakresu planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego, które zapewniają dostępność dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Analiza projektów budowlanych z perspektywy dostępności i identyfikacja obszarów, w których można wdrożyć zasady projektowania uniwersalnego.

Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości i umiejętności pracowników uczelni w zakresie projektowania przestrzeni dostępnej dla wszystkich, co przyczyni się do tworzenia bardziej inkluzywnego i przyjaznego środowiska na uczelni.

Ewakuacja i Zarządzanie Sytuacjami Zagrożenia dla Osób z Niepełnosprawnościami

Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości i przygotowanie uczestników do efektywnego zarządzania sytuacjami zagrożenia, w których uczestniczą osoby z niepełnosprawnościami. Szkolenie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i skuteczności ewakuacji dla wszystkich użytkowników przestrzeni. szkolenie skupia się na kwestiach związanych z komunikacją i funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami w sytuacjach zagrożenia oraz koniecznej ewakuacji. Podczas szkolenia omówione zostaną między innymi następujące zagadnienia:

 • Jak skutecznie pomagać osobom na wózkach inwalidzkich w szybkim i bezpiecznym przemieszczaniu się podczas ewakuacji?
 • Metody umożliwiające osobom niewidomym sprawną ewakuację z terenu narażonego na niebezpieczeństwo;
 • Skuteczne środki i techniki komunikacji, które pozwalają na przekazanie informacji o zagrożeniu osobom głuchym;
 • Praktyczne aspekty przeprowadzania akcji ratunkowych, w których uczestniczą osoby z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Zasady dostosowania dróg ewakuacyjnych, włączając w to oznaczenia, do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, takich jak niewidomi lub słabowidzący;
 • Identyfikacja i rozważanie ograniczeń architektonicznych, jakie mogą występować w przypadku sytuacji zagrożenia oraz sposoby ich przezwyciężania.

Dostępność Lektoratów dla Studentów z Niepełnosprawnościami w Nauce Języków Obcych

Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości i przygotowanie lektorów oraz pracowników odpowiedzialnych za lektoraty języków obcych na uczelni do zapewnienia pełnej dostępności i efektywności nauki języków obcych dla studentów z niepełnosprawnościami. Szkolenie ma na celu stworzenie środowiska, w którym wszyscy studenci mogą rozwijać swoje umiejętności językowe w sposób dostosowany do swoich indywidualnych potrzeb. Szkolenie to skupia się na specyficznych potrzebach studentów z niepełnosprawnościami w kontekście nauki języków obcych. Podczas szkolenia zostaną przedstawione i omówione metody komunikacji, dostosowania form prezentowania treści oraz strategie egzekwowania nabytej przez studentów wiedzy. Tematyka szkolenia obejmuje między innymi:

 • Zrozumienie różnych rodzajów niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb studentów, ze szczególnym uwzględnieniem dysleksji i problemów w uczeniu się;
 • Skuteczne techniki komunikacji z studentami z niepełnosprawnościami w kontekście lektoratów języków obcych;
 • Modyfikacje sposobu prezentowania treści językowych, tak aby były bardziej dostępne i zrozumiałe dla studentów z różnymi potrzebami;
 • Strategie wspierające studentów w zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy językowej oraz sposób oceny i egzekwowania nabytej wiedzy;
 • Przedstawienie narzędzi i form wsparcia, które nie są oparte na technologii i które mogą być wykorzystane do oceny potrzeb studentów z niepełnosprawnościami oraz udzielania im odpowiedniego wsparcia.

Dostępność Zajęć Sportowych dla Studentów z Niepełnosprawnościami

Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości i przygotowanie instruktorów oraz pracowników zajmujących się organizacją zajęć sportowych na uczelni do zapewnienia pełnej dostępności i efektywności zajęć dla studentów z niepełnosprawnościami. Szkolenie ma na celu stworzenie środowiska, w którym wszyscy studenci mogą aktywnie uczestniczyć i rozwijać się sportowo. Szkolenie to skupia się na specyficznych potrzebach studentów z niepełnosprawnościami w kontekście zajęć sportowych. Podczas szkolenia zostaną przedstawione i omówione metody komunikacji, dostosowania form zajęć sportowych oraz strategie egzekwowania nabytych przez studentów umiejętności. Tematyka szkolenia obejmuje między innymi:

 • Zapoznanie się z różnymi rodzajami niepełnosprawności i indywidualnymi potrzebami studentów;
 • Skuteczne techniki komunikacji ze studentami z niepełnosprawnościami w kontekście zajęć sportowych;
 • Praktyczne aspekty modyfikacji zajęć sportowych, tak aby były dostępne dla wszystkich studentów;
 • Strategie wspierające studentów w rozwoju umiejętności sportowych oraz sposób ich oceny i egzekwowania.

Audiodeskrypcja: Tworzenie Opisów Dla Osób z Niepełnosprawnością Wzroku

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom umiejętności tworzenia audiodeskrypcji, które są klarowne, zrozumiałe i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku. Szkolenie ma na celu podniesienie standardów dostępności informacji w wizualnych formatach oraz umożliwienie osobom niewidomym i niedowidzącym pełne korzystanie z różnych mediów i treści wizualnych. Szkolenie to ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami i technikami tworzenia opisów, które umożliwiają osobom z niepełnosprawnością wzroku samodzielne i kompetentne zrozumienie treści prezentowanych w wizualnych tekstach. Tematyka szkolenia obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

 • Definicja i znaczenie audiodeskrypcji w kontekście dostępności informacji dla osób niewidomych i niedowidzących;
 • Omówienie podstawowych zasad tworzenia opisów, takich jak jasność, konkretność i dostosowanie do potrzeb odbiorcy;
 • Szczegółowe omówienie technik audiodeskrypcji, w tym opisywania obrazów, filmów i innych wizualnych treści;
 • Praktyczne ćwiczenia i przykłady, które pozwolą uczestnikom rozwijać umiejętności tworzenia opisów;
 • Dokonywanie oceny jakości opisów oraz wprowadzanie poprawek, aby zapewnić jak najwyższą jakość audiodeskrypcji.

Dostosowanie Materiałów Dydaktycznych do Potrzeb Osób z Niepełnosprawnością (głównie sensoryczną)

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom umiejętności i narzędzi potrzebnych do przygotowywania materiałów dydaktycznych, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, głównie sensorycznymi. Szkolenie ma na celu zapewnienie pełnej dostępności do edukacji dla wszystkich studentów, niezależnie od ich potrzeb. Szkolenie to skupia się na przygotowywaniu materiałów dydaktycznych (prezentacji, tekstów, ćwiczeń) dla osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza sensoryczną. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zapoznać się z specjalistycznym sprzętem i oprogramowaniem używanym przez osoby z niepełnosprawnością wzroku do obsługi komputera oraz odczytywania materiałów drukowanych. Tematyka szkolenia obejmuje między innymi:

 • Wprowadzenie do różnych rodzajów niepełnosprawności sensorycznych a co za tym idzie indywidualnych potrzeb osób, dla których przygotowujemy materiały;
 • Praktyczne wskazówki i techniki dostosowywania materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością, głównie wzroku;
 • Zapoznanie uczestników z oprogramowaniem i sprzętem używanym przez osoby z niepełnosprawnością wzroku do obsługi komputera i czytania materiałów;
 • Przedstawienie form wsparcia pozatechnologicznego, takich jak usługi asystenckie;
 • Wskazówki dotyczące tego, jak oceniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami i dostarczać im odpowiedniego wsparcia, zarówno technicznego, jak i innych form pomocy.

Praca ze Studentami z Trudnościami Natury Psychicznej

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom narzędzi i wiedzy potrzebnej do skutecznego wspierania studentów z trudnościami natury psychicznej w ich edukacji. Szkolenie ma na celu promowanie dostępności i równości na uczelni wyższej oraz budowanie środowiska, w którym wszyscy studenci mogą osiągać sukcesy akademickie. Jednocześnie podkreśla znaczenie dbania o własny dobrostan podczas pracy z osobami z trudnościami natury psychicznej. Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości uczestników w zakresie możliwości ułatwienia funkcjonowania na uczelni wyższej studentów z zaburzeniami psychicznymi oraz dostosowywania do ich potrzeb metod edukacyjnych. Szkolenie skupia się również na rozwijaniu umiejętności komunikacji ze studentami z zaburzeniami psychicznymi oraz dbaniu o własny dobrostan w trudnych sytuacjach. Tematyka szkolenia obejmuje między innymi:

 • Wprowadzenie do różnych rodzajów zaburzeń psychicznych, aby uczestnicy mogli lepiej zrozumieć specyficzne potrzeby studentów;
 • Praktyczne wskazówki dotyczące dostosowywania metod nauczania i materiałów dydaktycznych do potrzeb studentów z zaburzeniami psychicznymi;
 • Rozwijanie umiejętności skutecznego i empatycznego komunikowania się ze studentami z zaburzeniami psychicznymi;
 • Praktyki i strategie dbania o własny dobrostan podczas pracy z osobami z trudnościami natury psychicznej;
 • Jak uczynić uczelnię wyższą bardziej przyjazną i dostępną dla studentów z zaburzeniami psychicznymi.

Dostępność Bibliotek: Szkolenie dla Pracowników Bibliotek i Czytelni

Celem szkolenia jest dostarczenie pracownikom bibliotek i czytelni wiedzy i umiejętności potrzebnych do zapewnienia pełnej dostępności do zasobów bibliotecznych dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich potrzeb. Szkolenie ma na celu promowanie dostępności i równości w dostępie do wiedzy oraz budowanie środowiska, w którym wszyscy czytelnicy mogą korzystać z bibliotecznych zasobów. Szkolenie ma na celu prezentację specyficznych potrzeb studentów z niepełnosprawnościami, zwłaszcza o charakterze sensorycznym, w kontekście korzystania z zasobów bibliotecznych. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat metod komunikacji, dostosowania form informacji, zasad współpracy oraz wykorzystania sprzętu wspomagającego, które pomogą w zapewnieniu pełnej dostępności do bibliotek. Tematyka szkolenia obejmuje między innymi:

 • Wprowadzenie do różnych rodzajów niepełnosprawności sensorycznych i indywidualnych potrzeb użytkowników bibliotek;
 • Praktyczne wskazówki dotyczące dostosowania materiałów bibliotecznych i informacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • Rozwijanie umiejętności efektywnej komunikacji i współpracy z osobami z niepełnosprawnościami;
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami sprzętu i narzędzi wspomagających, które mogą być wykorzystane w bibliotekach;
 • Przedstawienie form wsparcia pozatechnologicznego, które mogą być udzielane osobom z niepełnosprawnościami w bibliotekach.

Obsługa Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnościami w Domach Studenckich

Celem szkolenia jest zapewnienie pracownikom domów studenckich wiedzy i umiejętności potrzebnych do obsługi studentów/doktorantów z niepełnosprawnościami. Szkolenie ma na celu promowanie dostępności i równości w zakresie zakwaterowania studenckiego oraz zapewnienie pełnej integracji, prywatności i bezpieczeństwa dla wszystkich mieszkańców domów studenckich, niezależnie od ich potrzeb. Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników domów studenckich do obsługi studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami. Podczas szkolenia zostaną przedstawione specyficzne potrzeby studentów/ek z niepełnosprawnościami, zwłaszcza w kontekście korzystania przez nich z domów studenckich. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat metod komunikacji, dostosowania form informacji, zasad współpracy, a także zagadnień związanych z bezpieczeństwem i ewakuacją w sytuacjach zagrożenia. Tematyka szkolenia obejmuje między innymi:

 • Wprowadzenie do różnych rodzajów niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb studentów z niepełnosprawnościami;
 • Praktyczne wskazówki dotyczące dostosowania warunków zakwaterowania do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami;
 • Rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji ze studentami z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem zachowania ich prawa do prywatności;
 • Kwestie związane z bezpieczeństwem i ewakuacją studentów z niepełnosprawnościami w sytuacjach zagrożenia;
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami sprzętu wspomagającego, który może być wykorzystywany przez studentów z niepełnosprawnościami;
 • Przedstawienie form wsparcia pozatechnologicznego, które mogą być udzielane osobom z niepełnosprawnościami w domach studenckich.

Obsługa Osób z Niepełnosprawnościami w Dziekanatach

Celem szkolenia jest zapewnienie pracownikom dziekanatów wiedzy i umiejętności potrzebnych do skutecznej obsługi studentów/ek z niepełnosprawnościami w procesie organizacyjnym i administracyjnym. Szkolenie ma na celu promowanie dostępności i równości w dostępie do usług uczelnianych oraz budowanie środowiska, w którym wszyscy studenci mogą korzystać z dziekanatów bezbarieryjnie. Jednocześnie podkreśla znaczenie zachowania prywatności i szanowania praw studentów z niepełnosprawnościami. Szkolenie ma na celu przygotować pracowników dziekanatów do obsługi studentów/ek z niepełnosprawnościami w procesie organizacyjnym i administracyjnym. Podczas szkolenia zostaną przedstawione specyficzne potrzeby studentów/ek z niepełnosprawnościami w kontekście kontaktów z dziekanatami. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat metod komunikacji, dostosowania form informacji (w tym druków urzędowych), zasad współpracy (z uwzględnieniem zachowania prawa do prywatności) oraz wykorzystania sprzętu i aplikacji wspomagających, takich jak wideotłumacze. Tematyka szkolenia obejmuje między innymi:

 • Wprowadzenie do różnych rodzajów niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb studentów z niepełnosprawnościami;
 • Praktyczne wskazówki dotyczące dostosowania procesu organizacyjnego i administracyjnego do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami;
 • Rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji z studentami z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem zachowania ich prawa do prywatności;
 • Metody dostosowania informacji, w tym druków urzędowych, aby były dostępne dla wszystkich studentów;
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami sprzętu i aplikacji, które mogą być wykorzystywane w procesie obsługi studentów z niepełnosprawnościami;
 • Przedstawienie form wsparcia pozatechnologicznego, które mogą być udzielane osobom z niepełnosprawnościami w dziekanatach.

Kontakt z Studentami ze Spektrum Zaburzeń Autystycznych (ASD)

Celem szkolenia jest dostarczenie pracownikom uczelni wyższych narzędzi i wiedzy potrzebnych do skutecznego wspierania i obsługi studentów ze Spektrum Zaburzeń Autystycznych w ich edukacji. Szkolenie ma na celu promowanie dostępności i równości na uczelni wyższej oraz budowanie środowiska, w którym wszyscy studenci mogą osiągać sukcesy akademickie. Jednocześnie podkreśla znaczenie dbania o własny dobrostan podczas pracy z osobami ze Spektrum Zaburzeń Autystycznych. Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości pracowników uczelni wyższych w zakresie możliwości ułatwienia funkcjonowania na uczelni studentów ze Spektrum Zaburzeń Autystycznych (ASD), w szczególności autyzmu i zespołu Aspergera. Szkolenie skupia się również na rozwijaniu umiejętności komunikowania się z tymi studentami/kami oraz dbaniu o własny dobrostan w trudnych sytuacjach. Tematyka szkolenia obejmuje między innymi:

 • Wprowadzenie do różnych rodzajów zaburzeń ASD i indywidualnych potrzeb studentów/ek ze Spektrum Zaburzeń Autystycznych;
 • Praktyczne wskazówki dotyczące dostosowywania metod nauczania i materiałów dydaktycznych do potrzeb studentów/ek ze Spektrum Zaburzeń Autystycznych;
 • Rozwijanie umiejętności efektywnej komunikacji i zrozumienia studentów/ek ze Spektrum Zaburzeń Autystycznych;
 • Praktyki i strategie dbania o własny dobrostan psychiczny podczas pracy z studentami/kami ze Spektrum Zaburzeń Autystycznych;
 • Sposoby, jak uczynić uczelnię wyższą bardziej przyjazną i dostępną dla studentów/ek ze Spektrum Zaburzeń Autystycznych.

Skuteczna Komunikacja z Osobami z Niepełnosprawnością

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności komunikacji i dostarczenia wiedzy potrzebnej do efektywnego obsługiwania osób z niepełnosprawnościami w procesie organizacyjnym i administracyjnym. Szkolenie ma na celu promowanie dostępności i równości na uczelni wyższej oraz budowanie bardziej inkludującego i dostępnego środowiska, w którym wszyscy studenci mogą uczestniczyć w życiu uczelnianym bezbarieryjnie. Jednocześnie podkreśla znaczenie szanowania praw i prywatności osób z niepełnosprawnościami. Szkolenie ma na celu prezentację specyficznych potrzeb studentów z niepełnosprawnościami w procesie organizacyjnym i administracyjnym. Podczas szkolenia zostaną przedstawione praktyczne metody komunikacji, dostosowywania form informacji (w tym druków urzędowych), zasad współpracy (z uwzględnieniem zachowania prawa do prywatności), a także wykorzystania sprzętu i aplikacji wspomagających, takich jak wideotłumacze. Tematyka szkolenia obejmuje między innymi:

 • Wprowadzenie do różnych rodzajów niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji z osobami z niepełnosprawnością, uwzględniając ich potrzeby i preferencje.
 • Metody dostosowania informacji, w tym druków urzędowych, aby były dostępne dla wszystkich, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności.
 • Zasady współpracy z osobami z niepełnosprawnością, z uwzględnieniem poszanowania ich prywatności.
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami sprzętu i aplikacji wspomagających, które mogą ułatwiać komunikację z osobami z niepełnosprawnością.
 • Przedstawienie form wsparcia pozatechnologicznego, które mogą być udzielane osobom z niepełnosprawnościami.

Regulamin

W przypadku zainteresowania szkoleniami prosimy o kontakt z następującymi osobami:

Szkolenia z obszaru dostępności cyfrowej – Piotr Witek
e-mail: piotr.witek@utilitia.pl
tel. 663 000 032

Pozostałe szkolenia – Anna Rdest
e-mail: anna.rdest@utilitia.pl
tel. 663 883 335