Prawne aspekty dostępności stron internetowych

Według wstępnych szacunków w Polsce jest około 100 instytucji centralnych, 16 województw, 400 powiatów i 2500 gmin. Na ich terenie zlokalizowane są najróżniejsze instytucje pożytku publicznego, takie jak szkoły, muzea czy szpitale. Znajdują się tam również setki instytucji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Każda z tych jednostek administracji publicznej oraz podmiotów realizujących zadania publiczne posiada przynajmniej jedną, a najczęściej kilka stron internetowych. W efekcie obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej spoczywa w Polsce na właścicielach kilkudziesięciu tysięcy stron internetowych.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Zgodnie z nakazem ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z późn. zm., wszystkie informacje o sprawach publicznych podlegają udostępnieniu. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty realizujące zadania publiczne.

Ustawa wyraźnie stwierdza iż każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Dostęp ten należy rozumieć w kategoriach równego dostępu gwarantowanego art. 32.1 konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 32.1 Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Każdy człowiek podlegający jurysdykcji państwa Polskiego, niezależnie od swojego wieku, płci, wykształcenia, wyznania czy niepełnosprawności musi być równo traktowany przez władze i instytucje publiczne.

Deklaracja Ministrów UE

Na konferencji Ministerialnej „ICT na rzecz Zintegrowanego Społeczeństwa Informacyjnego” (ang. „ICT for an inclusive society”), odbywającej się 11 czerwca 2006 r. w Rydze, Ministrowie UE, w tym także Polski, podpisali deklarację w której zobowiązali się zapewnić pełną dostępność wszystkich publicznych witryn internetowych zgodną z wytycznymi konsorcjum W3C.

Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania doprecyzowuje pojęcia dyskryminacji pośredniej, bezpośredniej i molestowania. Nowe przepisy obejmują działaniami antydyskryminacyjnymi wszystkich oferujących swoje usługi publicznie. Regulacje ustanawiają zasadę równego traktowania i środki prawne dla jej ochrony.

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

W dniu 4 kwietnia 2019 r. podpisana została nowa Ustawa o dostępności cyfrowej. Określa ona wymagania dotyczące dostępności cyfrowej, podmioty objęte ustawą, zasady publikowania Deklaracji Dostępności, kontroli dostępności cyfrowej oraz nakładania ewentualnych kar za jej brak. Załącznikiem do ustawy są kryteria międzynarodowego standardu dostępności WCAG 2.1 (ang. Web Content Accessibility Guidelines), które zgodnie z wymogami ustawy powinny zostać spełnione na poziomie AA.

Europejska Agenda Cyfrowa COM(2010) 245

Celem Europejskiej Agendy Cyfrowej są m.in. zwiększenie umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych oraz włączenie społeczne, w tym także za pomocą usług elektronicznych. Brak dostępności cyfrowej i możliwości korzystania z usług elektronicznych są problemem dla niepełnosprawnych Europejczyków. Niwelowanie przepaści cyfrowej może zwiększyć szanse osób z mniej uprzywilejowanych grup społecznych na uczestnictwo w społeczeństwie cyfrowym na równych prawach (w tym na korzystanie z usług, które ich bezpośrednio dotyczą, takich jak e-kształcenie, e-administracja, e-zdrowie), a przez to poprawić ich sytuację poprzez zwiększenie ich szans na rynku pracy. Umiejętność posługiwania się technologiami cyfrowymi jest więc jedną z ośmiu kluczowych kompetencji, które mają fundamentalne znaczenie dla osób funkcjonujących w społeczeństwie opartym na wiedzy.

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych

Aby umożliwić osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie i pełne uczestnictwo we wszystkich aspektach życia, Państwa ratyfikujące Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w tym również Polska zadeklarowały, że podejmą odpowiednie środki w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym, na zasadach równości z innymi osobami, dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjnych i komunikacyjnych, a także do innych urządzeń i usług, powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. Środki te, obejmujące rozpoznanie i eliminację przeszkód i barier w zakresie dostępności, stosują się między innymi do informacji, komunikacji i innych usług, w tym także usług elektronicznych.

Dokumenty do pobrania