Dostępny przedsiębiorca – szkolenia i doradztwo w zakresie technologii asystujących, kompensacyjnych i projektowania uniwersalnego

Projekt nr: POWR.02.21.00-00-DO10/20

Okres realizacji: 01.10.2020 r. – 30.12.2022 r.

Logotypy Funduszy Europejskich, programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolitej Polskiej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Unii Europejskiej

Od października 2020 aż do końca grudnia 2022 roku UTILITIA Sp. z o.o., wraz z partnerami: Eurokreator s.c. oraz Fundacją Centrum Europy Lokalnej realizuje projekt pt. „Dostępny przedsiębiorca – szkolenia i doradztwo w zakresie technologii asystujących, kompensacyjnych i projektowania uniwersalnego”.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami i do skorzystania z oferowanego wsparcia.

Zapraszamy na webinarium dla firm z województwa podkarpackiego, gdzie przedstawimy podstawowe informacje dla zainteresowanych ewentualnym wsparciem w projekcie „Dostępny przedsiębiorca – szkolenia i doradztwo w zakresie technologii asystujących, kompensacyjnych i projektowania uniwersalnego”.

Co oferujemy w ramach projektu?

Projekt, jak sam tytuł wskazuje, oferuje wsparcie w postaci szkoleń i indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorstw i ich pracowników w zakresie planowania strategii rozwoju, wdrażania i komercjalizacji produktów i usług  z uwzględnieniem rozwiązań wykorzystujących projektowanie uniwersalne oraz technologie kompensacyjne i asystujące.  

Przedsiębiorcy oraz ich pracownicy często nie posiadają wystarczającej wiedzy z zakresu dostępności, technologii kompensacyjnych, czy projektowania uniwersalnego, co znacznie ogranicza ilość obecnych na rynku produktów oraz usług dostosowanych do odbiorców o zróżnicowanych potrzebach. Dużą szansą na poprawę tej sytuacji jest poszerzenie oraz usystematyzowanie wiedzy na temat wprowadzania technologicznych zmian warunkujących dostępność usług oraz produktów dla osób o szczególnych potrzebach, w tym dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

W ramach projektu opracowane i przeprowadzone zostaną zajęcia teoretyczne i praktyczne w formie szkoleń oraz warsztatów. Obejmą one między innymi:

 • część ogólną dotyczącą technologii asystujących/kompensacyjnych oraz zasad projektowania uniwersalnego
 • część specjalistyczną, dopasowaną do profilu działalności uczestników, dotyczącą możliwości komercjalizacji rozwiązań z zakresu technologii asystujących/kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania
 • działania doradcze zgodne z indywidualnymi potrzebami uczestników

Wsparcie oferowane w ramach projektu stanowi pomoc de minimis dla uczestniczących przedsiębiorstw.

Dla kogo?

Działania projektowe skierowane są do przedsiębiorstw (w szczególności MŚP) i ich pracowników z makroregionu obejmującego:

 • województwo małopolskie
 • województwo podkarpackie
 • województwo świętokrzyskie

Ze szkoleń i doradztwa oferowanych w projekcie będzie mogło skorzystać 420 osób. Ponadto 30% uczestników może pochodzić spoza w/w makroregionu.

Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie Ci przedsiębiorcy, których działalność jest związana z:

 • produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi;
  przez produkty, o których mowa, rozumie się m.in. sprzęt komputerowy wraz z systemami operacyjnymi, terminale płatnicze (urządzenia oraz oprogramowanie), interaktywne terminale samoobsługowe, konsumenckie urządzenia wykorzystywane w dostępie do usług łączności elektronicznej, konsumenckie urządzenia do korzystania z audiowizualnych usług medialnych, czytniki książek elektronicznych
 • projektowaniem i świadczeniem usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy lub charakter mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi;
  przez usługi, o których mowa powyżej, rozumie się m.in. usługi łączności elektronicznej (w tym zgłoszenia alarmowe), usługi dostępu do audiowizualnych usług medialnych, usługi cyfrowe towarzyszące transportowi pasażerskiemu, usługi bankowości detalicznej, e-książki i ich oprogramowanie, handel elektroniczny

Rekrutacja uczestników

Rekrutacja na szkolenia i ewentualne doradztwo prowadzona jest równolegle przez wszystkich partnerów projektu.

Nabór uczestników przez partnerów odbywa się w oparciu o zasady i kryteria wskazane w regulaminie i jego załącznikach:

Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:

e-mail: power@utilitia.pl
tel. 12 350 66 04

Nasi pracownicy służą wyjaśnieniami oraz pomocą przy ocenie spełniania kryteriów i wypełnianiu dokumentów.

Kontakt do biura każdego z partnerów można znaleźć pod linkiem prowadzącym do jego strony oraz w regulaminie rekrutacji.  

Dlaczego takie działania?

Jak wynika z opracowania pt. „Dostępna przestrzeń publiczna” przygotowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie stale zwiększa się populacja osób o szczególnych potrzebach – z różnego typu niepełnosprawnościami czy osób starszych. Badania wskazują, że już w 2030 r. około 20% populacji ludzi będą stanowić osoby starsze powyżej 60. roku życia. Około 5,5 mln obywateli Polski to osoby uznane za niepełnosprawne. W dobie starzejących się społeczeństw coraz więcej osób będzie posiadało różnego rodzaju ograniczenia – poznawcze, sensoryczne, motoryczne itd. Dlatego tak ważne i konieczne jest projektowanie uniwersalne produktów i usług, uwzględniających szczególne potrzeby osób starszych oraz z niepełnosprawnością. Zadanie to spoczywa przede wszystkim na przedsiębiorcach i twórcach nowoczesnych produktów oraz usług, dlatego to właśnie do nich skierowany jest projekt „Dostępny przedsiębiorca – szkolenia i doradztwo w zakresie technologii asystujących, kompensacyjnych i projektowania uniwersalnego”.

Głównym celem projektu jest aktywizacja przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania poprzez dostarczenie im odpowiednich szkoleń i wsparcia doradczego.

Przedsiębiorcy oraz ich kadry często nie posiadają wystarczającej wiedzy z zakresu dostępności, technologii kompensacyjnych, czy projektowania uniwersalnego, co znacznie ogranicza ilość obecnych na rynku produktów oraz usług dostosowanych do odbiorców o zróżnicowanych potrzebach. Dużą szansą na poprawę tej sytuacji jest poszerzenie oraz usystematyzowanie wiedzy na temat wprowadzania technologicznych zmian, warunkujących dostępność usług oraz produktów dla szerokiego grona odbiorców.

Projekt odpowiada na potrzeby i kwestie ujęte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług. Cel projektu, tak jak cała dyrektywa, ma charakter społeczno-rynkowy i wpływa na usuwanie barier w dostępie do produktów i usług, a jednocześnie ma ułatwić funkcjonowanie nowopowstającym produktom i usługom na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji – Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Ramowy harmonogram szkoleń partnerstwa